Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Сологуб Ганна Вячеславівна, яка діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ, надалі іменовані як «Виконавець», з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, що приєднуються до умов Договору (надалі – Замовник) з метою купівлі квитка через електронні канали обслуговування, уклали даний Договір про наступне:

1. Визначення термінів

1.1 Рахунок для оплати квитків – документ, який одержує Замовник за результатами бронювання через електронні платіжні системи квитка на подію, пропоновану Виконавцем, що містить відомості про подію (назву, дату проведення, місце та час проведення), вартість квитка, для оплати події.

1.2 Веб-сайт — itweekend.events, app.softserveinc.com, на якому розміщена інформація про Подію.

1.3 Замовник — фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, що приєдналася до цього Договору з метою оплати та одержання квитків відповідно до умов цього Договору.

1.4 Подія — конференція, зустріч, розповсюджувачем квитків на яку виступає Виконавець. Замовник самостійно обирає подію, відвідати яку він має намір, з-поміж доступних на Веб-сайті.

1.5 Квиток — документ що надає учаснику право відвідати Подію, що формується після оплати рахунку для оплати події, що містить відомості про подію (назву, дату проведення, місце та час проведення), вартість квитка, інші відомості, необхідні для відвідання події, а також унікальний QR-код. Один квиток дійсний на одну особу.

1.6 Послуга — діяльність Виконавця щодо надання Замовнику довідкової інформації щодо назви, дати, часу, місця та тривалості проведення події, а також можливості бронювання та оплати через електронні платіжні системи квитка на подію, пропоновану Виконавцем, із отриманням рахунку для оплати квитків та квитків, що дають право на відвідування події, зазначеної у такому квитку.

1.7 Сторони — сукупне найменування Замовника та Виконавця.

2. Предмет договору

2.1 Виконавець надає Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2 Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі з моменту відправки на електронну адресу Замовника/надання Замовнику можливості отримання квитків на Веб-сайті Виконавця. Рахунок для оплати квитків та квитки надаються Замовнику у вигляді та форматі, що дозволяє роздрукувати такий Рахунок чи квиток.

3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1 Виконавець надає Послуги у відповідності до встановленої Вартості квитків, зазначеної на Веб-сайті Виконавця.

3.2 Замовник сплачує Послуги шляхом їх 100% передоплати за допомогою платіжних систем або через банк, за допомогою рахунку, доступ до яких забезпечено з Веб-сайту, у відповідності до правил платіжних систем.

3.3 Послуги Виконавця вважаються оплаченими, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.

3.4 Замовник може передати свій квиток третій особі, попередивши Виконавця за 3 робочі дні до початку події та надавши його дані для переєстрації у випадку, якщо Квиток було куплено за повну вартість.

3.5 Здійснюючи оплату, Замовник повністю і беззаперечно погоджується з усіма умовами без будь-яких виключень та доповнень.

3.6 Повернення коштів Замовнику здійснюється Виконавцем виключно в таких випадках: подія не відбулася, відміна події, заміна події, перенесення події. Комісія банку за послуги Виконавця поверненню не підлягає. Повернення коштів, у наведених в цьому пункті випадках, відбувається після отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.

3.7 Обмін і повернення квитків за ініціативи Замовника не здійснюється.

3.8 Під час процесу купівлі Замовник може використати промокод на знижку, яку він має право використовувати, при цьому Квиток вважається проданим не за повну вартість.

3.9 Для студентів, при наявності підтверджуючих документів, для певних подій Виконавець може надати певну кількість квитків із знижкою до 90%. Знижка може не надаватися під час продажу квитків за пільговою ціною.

4. Права та обов’язки сторін

4.1 Виконавець зобов’язується:

4.1.1 надавати Послуги, передбачені умовами цього Договору;

4.1.2 надавати Замовнику інформацію про вартість квитків та можливість оплати Послуги за допомогою передбачених на Веб-сайті засобів платежу;

4.1.3 надавати консультації з питань користування Послугами;

4.1.4 повідомляти Замовника на Веб-сайті про зміни умов проведення події.

4.1.5 з моменту укладення цього Договору надати Замовнику квиток.

4.2 Виконавець має право:

4.2.1 відмовити у наданні Послуги у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань відповідно до цього Договору чи у зв’язку із незгодою Замовника із умовами цього Договору;

4.2.2 змінювати Вартість квитків.

4.2.3 змінювати в односторонньому порядку договір оферти.

4.2.4 вимагати від Замовника оплати повної вартості квитків.

4.2.5 вимагати від Замовника підтверджуючих документів, якщо Квиток було придбано не за повну вартість.

4.2.6 відмовити у продажу Квитка не за повну вартість.

4.2.7 фотографувати і записувати відео на Події.

4.2.8 Виконавець не несе відповідальності за справність роботи та захищеність каналів зв’язку, захищеність, справність та правильність роботи комп’ютерного та іншого обладнання, програмних засобів з допомогою яких Замовник здійснює з’єднання з WEB-сайтом Агента.

4.3 Замовник зобов’язується:

4.3.1 до моменту укладення цього Договору, ознайомитися із його умовами та вартістю квитків на Веб-сайті, а після укладення – дотримуватись умов цього Договору;

4.3.2 оплачувати повну Вартість квитків, зазначену на Веб-сайті Виконавця на момент здійснення оплати;

4.3.3 при відвідуванні події пред’являти квиток контролеру в роздрукованому на паперовому носії або цифровому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді.

4.3.4 вказувати актуальну контактну інформацію і перевіряти коректність всіх необхідних даних при купівлі квитка.

4.3.5 зберігати в таємниці QR-код, штрихкод, PIN код Квитка.

4.4 Замовник має право:

4.4.1 вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов цього Договору;

4.4.2 відвідувати Подію шляхом пред’явлення квитка в роздрукованому на паперовому або цифровому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді.

4.4.3. вибрати спосіб оплати із запропонованих на Веб-сайті.

5. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

5.1 Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо Замовник не відвідав подію з причин не залежних від Виконавця.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність події очікуванням Замовника.

5.3. При користуванні Послугами відповідальність за неналежний стан квитка, внаслідок чого він є непридатним для сканування спеціалізованим пристроєм, несе Замовник.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили є обставини передбачені п. 2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", включаючи, але не обмежуючись запровадженням правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, які введені у встановленому законом порядку.

5.5. Всі спірні питання, пов’язані із виконанням даного Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Всі спірні питання розглядаються за наявності заяви Замовника із зазначенням причини звернення на електронну адресу Виконавця, зазначену на Веб-сайті та письмової заяви, надісланої на поштову адресу Виконавця.

5.6. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

5.7. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. Обмеження відповідальності

6.1 Ні за яких умов Виконавець, його працівники, посадові особи або інші пов’язані особи – спонсори, посередники, представники, партнери, субагенти або будь-які інші особи, в тому числі, ті що діють від імені Виконавця, не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, включаючи упущену вигоду і моральну щкоду, що виникли в результаті продажу Квитка на Подію та/або надання послуг Виконавця, а також в разі несанкціанованого доступу до персональних даних Замовника, третіх осіб, вказаних замовником.

7. Інші умови

7.1 Даний Договір вважається публічним договором і є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до п.3.2. даного Договору і діє до моменту закінчення проведення події. Умови договору є однаковими для всіх Замовників.

7.2 Погоджуючись з умовами даного Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

7.3 Замовник надає згоду Виконавцю на автоматизовану та/або без використання засобів автоматизації обробку, використання та передачу третім особам своїх персональних даних (а саме: ім’я, прізвище, місце роботи, посада, технологія, місто, контактний телефон та e-mail, та/або інших даних, наданих Виконавцем), з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, надання Замовнику рекламних та/або інформаційних матеріалів Виконавця та його партнерів, інших маркетингових та/або рекрутингових цілей Виконавця або третіх осіб. Замовник також надає згоду Виконавцю на обробку, використання та передачу третім особам зображень, фото-,аудіо- та відеоматеріалу з його/її участю, записаного під час Події, з метою реклами Події та/або нових подій, інших маркетингових цілей Виконавця або третіх осіб, в тому числі, але не виключно, на публікування даних матеріалів у мережі інтернет, соціальних мережах, на веб-сайтах Виконавця та/або третіх осіб, тощо. Замовник погоджуються з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам, не змінюючи при цьому мету обробки, та повідомляти про це Замовника лише за його письмовим запитом. Замовнику роз’яснено права, як суб’єкту персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», та відомо мету обробки персональних даних, місце їх зберігання.

Виконавець:

ФОП Сологуб Г. В.
п/р № 2600901372183
в ПАТ “КРЕДОБАНК”,
МФО: 325365
Платник єдиного податку